Aktualności
O Żłobku
Zasady rekrutacji
Galeria
O nas
Plan zajęć
Kontakt
ul. Andrzeja Struga 6, 25-566 Kielce, tel: 41 367-60-18
 


DZIENNY PLAN ZAJĘĆ Z DZIEĆMI

6:00 - 8:00 Przyjmowanie dzieci. Indywidualne kontakty personelu z rodzicami.
Zabawy dowolne.

8:00 - 8:15 Przygotowanie do śniadania.

8:15 - 8:45 Śniadanie.

8:45 - 9:00 Toaleta.

9:00 - 10:00 Zabawy zorganizowane. Zabawy w kącikach zainteresowań.

10:00 - 10:15 Drugie śniadanie.

10:15 - 11:30 Zabawy i zajęcia tematyczne w grupach dostosowane do wieku rozwojowego dziecka oraz spacery lub zabawa w ogrodzie.

11:30 - 11:45 Toaleta.

11:45 - 12:15 Obiad.

12:15 - 12:30 Przygotowanie dzieci do snu.

12:30 - 14:15 Sen (Dzieci do 1- go roku sen w godzinach dopołudniowych).

14:15 - 14:30 Toaleta.

14:30 - 15:00 Podwieczorek.

15:00 - 17:00 Gry i zabawy w grupach. Odbieranie dzieci ze żłobka, kontakt indywidualny z rodzicami.
ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŻŁOBKU SAMORZĄDOWYM NR 15 W KIELCACH.

Grupa 0 i I

Program zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest strategią wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci.Skupia się on na silnej i trwałej potrzebie, jaką jest
ruch i zabawa.Niezbędna dla małego dziecka zabawa uaktywnia jego zmysły i staje się jednocześnie źródłem wiedzy.
Podstawą pedagogiki naszego żłobka jest koncepcja indywidualnego, naturalnego rozwoju ( zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka). Cel ten jest
realizowany poprzez podejmowane działnia pedagogiczne, w których dziecko może rozwijać się według własnego rytmu w atmosferze życzliwości,
wyrozumiałości i cierpliwości . Zwracamy także szczególną uwagę na wspieranie rozwoju emocjalnego dzieci, poprzez zapewnienie optymalnego klimatu
wychowawcego ułatwiajacego budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz zdobywanie umiejętności empatycznych i społecznych.
Każde dziecko jest traktowane w sposób podmiotowy i indywidualny. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby były dostosowane: do wieku, możliwości dziecka,etapu rozwoju na którym aktualnie się znajduje,  pobudzały jego rozwój psychomotoryczny.Zajęcia przeprowadzane oraz powtarzane są przez cały okres pobytu dziecka w żłobku.

Grupa II i III

Rozwój dziecka ma charakter wieloprofilowy. Składają się nań sfery, które są ze sobą ściśle powiązane. Dbając o prawidłowy przebieg procesów rozwojowych należy więc kłaść jednakowy nacisk na kształtowanie:
I. Rozwoju fizycznego, zwanego również motorycznym lub ruchowym.

Rozwój ten obejmuje swoim zakresem motorykę dużą, oznaczającą sprawność ruchową całego ciała oraz motorykę małą będącą sprawnością ruchową rąk w zakresie ich szybkości, precyzji.

II. Rozwoju intelektualnego, który oznacza umiejętność korzystania ze zmysłów, spostrzegania otoczenia, przyswajania wiedzy o nim oraz zdolność interpretowania, oceniania wydarzeń i zjawisk, w których człowiek uczestniczy.

III. Rozwoju społeczno – emocjonalnego stanowiącego zdolność do nawiązywania  i utrzymywania kontaktów, samoobsługę i pracę na rzecz innych a także zdolność wyrażania różnych emocji w zależności od  sytuacji i umiejętność panowania nad nimi.

IV. Rozwoju komunikacji, który jest niczym innym jak rozumieniem i nadawaniem (mową).

 Prezentowany roczny plan zajęć z dziećmi w wieku 2-3 lat ukierunkowany jest na intensywną stymulację rozwoju we wszystkich jego aspektach. Realizacja tego celu możliwa jest dzięki odpowiedniej organizacji pracy dydaktyczno -opiekuńczo – wychowawczej.

Wrzesień jest miesiącem adaptacji. W tym czasie dzieci przyzwyczajają się do opiekujących się nimi osób, rówieśników, całego otoczenia oraz panujących w żłobku reguł.
W październiku
personel rozpoczyna realizację różnorakich zajęć tematycznych. Każdy dzień tygodnia przeznaczony jest na inny rodzaj zajęć.

Poniedziałek jest dniem zabaw dowolnych. Czas ten poświęcony jest na łagodne wprowadzenie dzieci w rytm codziennych zajęć. Osoby prowadzące dostosowują się w swoich działaniach do preferencji dzieci.

Wtorek to dzień zajęć plastycznych. W tym czasie podejmowane są różnorakie działania wspierające aktywność twórczą dziecka.

Środa poświęcona jest zabawom z językiem angielskim. Dzieci stopniowo oswajają się z językiem obcym, zapamiętują proste słownictwo, uczą się wierszy, piosenek oraz uczestniczą w różnych grach i zabawach językowych.

Czwartek to dzień z muzyką i tańcem. Osoby prowadzące zajęcia stwarzają dzieciom szereg możliwości do czerpania radości z kontaktu z muzyką.

Piątek jest dniem sportu. Przeprowadzane zajęcia zapewniają dzieciom niezbędną do prawidłowego rozwoju porcję ruchu.

Zajęcia nawiązują  tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt i innych sytuacji okolicznościowych.

Tematyka zajęć z języka angielskiego podzielona została w następujący sposób:

-        październik i listopad – słownictwo, gry, zabawy, piosenki, wiersze dotyczące świata zwierząt

-        grudzień i styczeń – słownictwo, gry, zabawy, piosenki, wiersze dotyczące kolorów i  członków rodziny

-        luty i marzec – słownictwo, gry, zabawy, piosenki, wiersze dotyczące części ciała, pór roku

-        kwiecień i maj – słownictwo, gry, zabawy, piosenki, wiersze dotyczące  owoców

-        czerwiec – powtórzenie materiału i tematyka wakacyjna